Skip to main content

PERSONDATAPOLITIK FOR AGROVI – 2023

Persondatapolitik for Agrovi – maj 2018
Denne persondatapolitik forklarer, hvordan (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger.

Du kan få indsigt i den data, vi har om dig her.

1 Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Agrovi I/S

CVR: 3014 5674

Industrivænget 22

3400 Hillerød

e-mail: agrovi@agrovi.dk

telefon: 4822 5200

www: agrovi.dk


2 Brug af personoplysninger
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

a) Levering af vores ydelse: Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med levering af den forretningsmæssige og faglige rådgivning, som du har anmodet om. Vores rådgivningsydelser – fra landbrugsfaglig rådgivning til økonomisk og juridisk assistance mv. – er nærmere beskrevet på vores hjemmeside. Vi indsamler og anvender også persondata i forbindelse med de selvbetjeningsløsninger, som du har adgang til på vores hjemmeside.

b) Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af bl.a. nyhedsbreve.

c) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik på agrovi.dk

d) Forretnings- og produktudvikling: Personoplysninger anvendes sammen med vores forretningspartnere til analyse-, forsknings- og statistikformål med henblik på udvikling af vores forretning og rådgivningsydelser. Som eksempler på resultater kan nævnes (ikke udtømmende liste): N-prognoser, udtræk over seneste jordprøver, afgrødefordeling, høstprognoser, produktionsøkonomipjecer, oversigt over typiske foderplaner, brancheopgørelser over fodereffektivitet, benchmark grundlag inden for såvel økonomiske som produktionstekniske nøgletal, konsekvensanalyser af ny lovgivning, indkomstprognoser mv.


3 Kategorier af personoplysninger
Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

a) Levering af vores ydelser

i.  Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer

ii.  Almindelige personoplysninger: Cpr-nummer

iii.  Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift og produktionsforhold mv.

iv.  Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens ejerforhold og økonomi mv.

v. Særlige personoplysninger: Oplysninger om helbred mv., f. eks i forbindelse med aftale om levering af medarbejderadministration og krisehjælp, medlemskab af folkekirken eller bidrag til andre religiøse eller politiske organisationer som måtte indgå i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet


b) Markedsføring

i. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer

ii. Almindelige personoplysninger: Købshistorik, interesser

iii. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi

c) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

i. Almindelige personoplysninger: Onlineidentifikatorer såsom IP-adresser og cookies

d) Forretnings- og produktudvikling

i. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi


4 Kilder
Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:

a) Offentlige myndigheder, f. eks SKAT

b) Offentlige erhvervsregistre, f. eks CHR og CVR

c) Landbrugets centrale databaser, f. eks Dansk Markdatabase, Kvægdatabasen

d) Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed

e) Andre samarbejdspartnere, f. eks pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed

f) Online kilder, der er offentligt tilgængelige.

Den indsamlede information om dig hidrører fra:

a) EU/EØS


5 Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

a) Levering af vores ydelser

Behandlingsgrundlaget er de aftaler, som du har indgået med os suppleret med vores generelle forretningsbetingelser

b) Markedsføring

Lovgrundlag

Samtykke

c) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

Cookiepolitik

d) Forretnings- og produktudvikling

Lovgrundlag

Aftaler med dig


6 Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

a) Offentlige myndigheder, f. eks i forbindelse med indsendelse af selvangivelse, pesticid- eller gødningsregnskaber, lovpligtige dyreregistreringer, refusions- og støtteansøgninger mv.

b) Koncernforbundne virksomheder, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.

SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (SEGES), når vi i forbindelse med levering af vores ydelser anvender en eller flere it-løsninger, som er udviklet og/eller driftes af SEGES. SEGES anvender oplysningerne til analyse-, forsknings- og statistikformål. I den forbindelse kan SEGES samkøre data modtaget fra os med data modtaget fra lokalforeninger og fra øvrige virksomheder med egne data. Du kan læse L&Fs persondatapolitik på lf.dk


7 Opbevaring af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:

a) Oplysninger opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet erstatningsansvar der løber efter den 5-årige periode eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier: 1) sagligt formål, 2) for at et retskrav kan gøres gældende eller forsvares. Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.


8 Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:

· Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

· Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

· Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

· Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

· Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

· Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig på agrovi.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Hillerød 25. maj 2018

 Hent Persondatapolitik-Agrovi-maj-2018

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0