fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Etablér minivådområder med fuldt tilskud og gratis rådgivning fra Oplandskonsulenterne

I februar 2018 åbnes der for ansøgninger til fuldt finansieret minivådområder. Minivådområderne er en del af aftalen omkring landbrugspakken fra 2015, hvor landbruget fik lov til at tilføre mere kvælstof til markerne. For at undgå øget kvælstofudvaskning, er der aftalt en række frivillige tiltag på dyrkningsfladen. Et af disse tiltag er minivådområder, der samtidig kan give øget herlighedsværdi og jagtmuligheder på ejendommen.
Her på Sjælland er vi fire oplandskonsulenter, der skal rådgive om ordningen og om mulighederne for placering af et minivådområde. Hvor der kan placeres et minivådområde, kan vi oplandskonsulenter hjælpe med lave ansøgningen, der er et krav for at få tilskud. Desuden hjælper vi også med at søge godkendelser og dispensationer hjem.

Minivådområdets fordele
Et minivådområde er et teknisk anlæg, der renser drænvand for kvælstof og fosfor. Drænvandet føres igennem tre bassiner, som udgør en form for naturligt renseanlæg, hvor mikroorganismer reducerer kvælstofkoncentrationen i drænvandet, inden det ledes videre ud i vandmiljøet. Minivådområdets præcise størrelse justeres efter, hvor stort drænoplandet er. Et minivådområde på én hektar kan rense drænvand fra omkring 100 ha drænopland. Der skal findes et drænet opland på mindst 20 ha og mindst 80 procent af oplandet skal være i omdrift.
Mini-vådområder kan etableres med 100 % tilskud, både til rådgivning, ansøgning og etablering. De kan altså etableres stort set uden omkostninger for landmanden. Ydermere gives en engangs-kompensation på 47.000 kr. pr. ha jord i omdrift og/eller 30.000 kr. pr. ha permanent græs, der anvendes til projektet.
Indsatsen er finansieret af Miljø og Fødevareministeriet via Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Egnede områder
De egnede områder for placering af minivådområderne er kortlagt, og ved henvendelse til en oplandskonsulent, kan man få undersøgt, om netop din ejendom ligger i et af disse områder.
Har du interessere i at høre mere om, hvordan du kan etablere et mini-vådområde på din ejendom, så kontakt os snarest, så vi sammen kan gennemgå mulighederne.
Hvis projektet bliver en realitet, hjælper vi dig med projektering, koordinering og administration af det samlede projekt – alt sammen helt uden omkostninger for dig.
Ordningen åbner for ansøgninger d. 1. februar 2018, så det er en god idé at starte forberedelserne allerede nu. Kontakt lkl@agrovi.dk / 22467490 eller www.oplandskonsulenterne.dk

Lars Åge Klausen

Planteavls og oplandskonsulent
Agrovi Midt, Ringsted
Vådområder, minivådområder, skovrejsning, Mark/Sprøjte- og gødningsplaner, Enkeltbetaling, Betalingsrettigheder,8870580322467490lkl@agrovi.dk