fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Agrovi og Københavns Universitet i samarbejde om ambitiøst forskningsprojekt

Agrovi og Københavns Universitet har sammen indledt forskningprojektet Grønne marker og stærke rødder, som skal afprøve effekterne og rentabiliteten i dyrkningsmetoden Conservation Agriculture. Projektet er støttet af Velux Fonden, Villum Fonden og 15. Juni Fonden.

Indholdet af organisk stof på mange landbrugsjorde er især i Østdanmark blevet så lavt, at det kan begynde at påvirke frugtbarheden negativt.
En anden udfordring er den store mængde tid og ressourcer, det kræver at pløje og harve.

En løsning på disse udfordringer kan måske være dyrkningsmetoden Conservation Agriculture, som sparer tid og energi til de krævende jordbehandlinger samtidig med at jordfrugtbarheden øges.

Hovedprincipperne er minimal mekanisk forstyrrelse af jorden, permanent plantedække af dyrkningsfladen og et sædskifte, der i sin vekslen mellem forskellige afgrøder bidrager til at reducere smittetryk og ukrudtsproblemer, samtidig med at det fremmer jordbundens struktur.

På den måde kan der opnås gode udbytter samtidig med at der spares penge og tid.

Mulige gode effekter ved Conservation Agriculture:

 • Øget jordfrugtbarhed pga. større indhold og hurtigere omsætning af organisk stof og kvælstof (pga. regnorme og efter- /mellemafgrøder)
 • Klimavenlighed, fordi der spares brændstof og lagres kulstof i systemet
 • Reduceret eller uændret udvaskning af kvælstof, fordi kvælstofpuljen fastholdes i rodzonen af afgrøde og mellem-/efterafgrøde
 • Øget antal og diversitet af store og små dyr på markerne, fx biller, regnorme, lærker, viber og agerhøns

Projektet løber over fire år og afprøver efterafgrødeblandinger og direkte såning på bedrifter med forskellige dyrkningssystemer.

Projektet indeholder både forsøg og casestudier, som ser på driftsformerne:

 • Traditionel dyrkning med pløjning og harvning
 • Reduceret jordbearbejdning
 • Conservation Agriculture

Der måles på:

 • Kvælstofudvaskning
 • Biodiversitet
 • Organisk stof i jorden
 • Faktorer, der har betydning for pesticidudvaskning

Samtidig opgøres udbytter, forbrug af tid og brændstof, og rentabiliteten for driftsformerne sammenlignes.

En ofte fremført kritik af Conservation Agriculture er, at der er større risiko for udvaskning af sprøjtemidler. Der måles derfor i projektet på faktorer, der har betydning for dette. Målingerne sammenholdt med det aktuelle forbrug kan give svar på denne kritik.

Du kan følge projektet her på siden og lige straks også på facebook. Her skriver vi, når der er fremvisning af forsøgene, demonstration af såmaskine til direkte såning eller indlæg på konferencer. Efterhånden som der kommer resultater, vil de blive beskrevet i artikler, som vi også henviser til.