fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Arkiv for april, 2019

Vildtskader i afgrøder – temamøde i marken 2. maj

Vildtskader i afgrøder – temamøde i marken Torsdag den 2. maj kl. 18.30 – ca. 21.30  Afgrødeskader forårsaget af hjortevildt og fugle koster hvert år danske landmænd store beløb i afgrødetab. Ved overvågning og hurtig indgriben kan omfanget af skaderne i nogle tilfælde reduceres.  Ved temamødet sætter vi fokus på afværgemetoder- og midler, lovgivningen omkring reguleringstilladelser samt samarbejdet med Naturstyrelsen

Læs mere


Agrovi konsulenter inviteret med til Christiansborg

Onsdag den 24. april skal Driftøkonom Jens Toksvig Bjerre til Christiansborg sammen med Søren Ilsø. Her skal de deltage som indlægsholdere ved en høring om lagring af kulstof og øget biodiversitet i landbrugsjord. Høringen finder sted  i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. Læs programmet Høring om reduceret jordbearbejdning på Christiansborg

Læs mere


Jagttegnsmidler – Plant for vildtet

Gennem ordningen “Plant for Vildtet” kan der søges tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vildtet. Ordningen administreres af Naturstyrelsen. Der kan opnås tilskud til en lang række forskellige træ- og buskearter. Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. For planter leveret i foråret  er der ansøgningsfrist 31. oktober og for planter leveret

Læs mere


Minivådområder 2019

Frem til 30. april 2019 kan du søge tilskud til etablering af minivådområder med henblik på fjernelse af kvælstof fra drænvand. Der kan opnås tilskud til etableringen, og du kan få gratis rådgivning om mulighederne hos oplandskonsulenterne. Det er kun indenfor særligt udpegede områder, at det er muligt at få tilskud til minivådområder, så kontakt oplandskonsulenterne for at høre nærmere.

Læs mere


Læhegn og småbeplantninger

Det forventes, at der åbner en ny runde af ordningen i starten af juli 2019. Under ordningen kan der opnås tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger i det åbne land. Ordningen skal fremme og bevare biodiversiteten. Ordningen hører under Miljøstyrelsen.

Læs mere


Privat urørt skov

Det forventes, at der åbner en ny runde af ordningen i starten af juli 2019. Formålet med tilskud til privat urørt skov er at sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov ved at beskytte naturmæssigt værdifulde skovarealer og særlige levesteder for arter tilknyttet skov. Der kan søges tilskud til at ophøre med skovdyrkningen på skovarealer med et

Læs mere


Skov med biodiversitetsformål

Årets ansøgningsrunde for tilskudsordningen skov med biodiversitetsformål planlægges gennemført fra 2. maj 2019 til 1. juli 2019. Formålet med ordningen er at bidrage til, at sikre stabile levesteder for de arter som er tilknyttet skov. Under ordningen kan der søges tilskud til ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af gamle træer og genetablering af naturlige vandstandsforhold. Ordningen hører under Landbrugsstyrelsen.

Læs mere


Privat skovrejsning

Det forventes, at der åbner en ny runde af ordningen Tilskud til privat skovrejsning i starten af juli. Formålet med ordningen er at støtte etablering af nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande. Tilskuddet kan søges af private ejere af landbrugsjord. Ordningen hører under Landbrugsstyrelsen.

Læs mere


Natura 2000-projekter – Rydning og forberedelse til afgræsning

Ordningen er i øjeblikket i høring. Det forventes at der åbnes for ansøgninger i starten af august og at der kan søges frem til midten af september. Du kan søge tilskud til investeringer vedrørende rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning, som kan bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på de særlige udpegede arealer

Læs mere


Miljøteknologi 2019

Det forventes, at der åbner en ny miljøteknologiordning i oktober 2019. Ordningen er i øjeblikket i høring. Der er lagt op til, at det bliver muligt at søge tilskud til investeringer, som kan reducere ammoniakudledning og energiforbrug i kvægsektoren, samt investeringer indenfor gartnerisektoren, som kan bidrage til reduktion i forbruget af energi, næringsstoffer og pesticider. Ordningen bliver baseret på standardomkostninger,

Læs mere